001 002 003 003

برای مشتریان از سوی شرکت شرکا سه گانه تسهیلات زیر در نظر گرفته شده است:

(کارت برنز 2%) خرید حداقل 1تن ماده در ماه پرداخت نقدی
(کارت نقره ای 3%) خرید حداقل 3 تن در ماه پرداخت 15 روزه
(کارت طلایی 5%) خرید حداقل 5 تن در ماه پرداخت 30 روزه برای دریافت کارت طلایی میبایست حداقل 6 ماه به طور مداوم از شرکت خرید نموده باشد
(کارت VIP) خرید بالای 10 تن در ماه پرداخت توافق با مدیریت برای دریافت کارت VIP حداقل میبایست 1سال از شرکت خرید نموده باشد