001 002 003 003

شرکت شرکای سه گانه سابقه بسیار درخشانی درصنعت ریلی کشور داشته و توانسته است گام های بزرگی در طراحی، ساخت و تامین نیازهای زیرساختی کشور داشته باشد.